Gestaltning av skolgårdsrum : ett gestaltningsförslag till Slestadsskolans innergårdar med utgångspunkt i miljöpsykologi och utomhuspedagogik

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: De flesta av oss har någon typ av relation till skolgården som plats, en plats där många barn och lärare tillbringar mycket av sin tid. En plats som kan användas på varierande vis, för många olika aktiviteter och syften. Ett av dessa syften kan vara utomhuspedagogik, ett omdiskuterat begrepp som forskare vid bland annat Linköpings universitet har intresserat sig för de senaste åren. Skolgården kan även vara en plats som berör elever och lärare inne i klassrummen då skolgården ofta blir den vy med blickpunkter som elever och lärare blickar ut över när de befinner sig inne i skolans lokaler. Detta arbete behandlar ämnet utomhuspedagogik och miljöpsykologi i relation till planering och design av skolgårdsmiljöer. Genom ett uppdrag av Peab har jag fått möjlighet att designa och planera två till ytan små innergårdar på en mellanstadieskola i Lambohov, Linköping. Syftet med arbetet har varit att gestalta de två innergårdarna utifrån litteratur inom utomhuspedagogik och miljöpsykologi. Genom funnen litteratur inom ämnet, intervju och platsanalys har arbetet växt fram och gestaltningsförslagen fått sin form. Resultatet har sedan legat till grund för reflektion och analys av formgivningen av innergårdarna. Till grund för arbetet har följande frågeställning legat; Hur kan ett utomhusklassrum gestaltas för att så långt möjligt understödja utomhuspedagogiska och miljöpsykologiska aspekter? Målet med arbetet har varit att applicera de teorier och forskning som finns inom området på den lilla skala som innergårdarna har. Arbetet har även haft som mål att lyfta fram vilka komponenter och faktorer som kan påverka barn som vistas i skolgårdsmiljön och hur detta kan påverka inlärningsförmågan. Samt hur skolgårdens utformning kan påverka människorna som befinner sig inne i skolan genom att vara en vy att blicka ut över från skolans fönster. I resultat- och diskussionsdelen presenteras mina reflektioner och slutsatser om huruvida de funna teorierna och forskningen går att applicera på de små ytor som platsen berör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)