Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. Tidigare forskning som pekar på strategins framgång har mestadels gjorts på en yngre målgrupp. Därmed har vi identifierat ett gap i litteraturen och ämnar att undersöka vilken effekt denna marknadsföringsmetod har på en äldre generation. Studiens syfte är att undersöka vilken relation kvinnor i ålder 50-65 har till Influencer marketing, samt få en bild av vad som influerar deras vilja att köpa kläder för eget bruk. Som ett delsyfte ämnar vi även att undersöka vilka personliga egenskaper företag bör leta efter hos en Influencer, för att kvinnor i åldern 50-65 ska ta till sig deras budskap. Vi har använt oss av kvalitativa metoder med induktiv ansats. Främst av semi-strukturerade intervjuer i form av fokusgrupper samt metoden foto elicitation interview. Studien visar ett tydligt resultat på att Influencer marketing på sociala medier inte är en framgångsrik marknadsföringsmetod på denna målgrupp. Främst på grund av att respondenterna inte använder sociala medier i den utsträckning som krävs för att detta ska vara en möjlig marknadsföringsmetod. Däremot visade sig traditionell reklam och personer i omgivningen har stor påverkan på klädvalen. Väljer man trotts detta att använda sig av Influencer marketing är trovärdighet, identifikation och karisma tre viktiga personligaegenskaper som målgruppen uppskattar hos en potentiell Influencer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)