Sökning: "internationalisering uppsalamodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden internationalisering uppsalamodellen.

 1. 1. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

  Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER

 2. 2. Hur utvecklas förtroende? : En studie om ett litet svenskt företags internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Lindqvist; Torneklint Vendla; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; relationer; förtroende; småföretag; kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens globala samhälle finns det stora möjligheter för företag att nå internationella marknader. Om företag väljer att expandera till dessa internationella marknader möts de av olika utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Företagsexpansion på världsmarknaden : En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Forsén; Jesper Garpenhag; [2018]
  Nyckelord :Born Globals-företag; Internationaliseringsprocess; Kunskapsanskaffning; Kunskapskällor; Internationaliseringstempo;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. LÄS MER

 4. 4. Internationaliseringens risker och möjligheter på en komplex marknad : En studie om SEB:s etablering i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Uppsala Internationalization process model; knowledge; commitment; risk; uncertainty; SEB; China; Uppsalamodellen; internationaliseringsprocess; kunskap; engagemang; risk; osäkerhet; SEB; Kina;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har avregleringen av den finansiella sektorn öppnat nya vägar för svenska bankers internationalisering. Detta har inneburit att de svenska storbankerna i allt större utsträckning blickat utanför Sveriges gränser. Men processen att etablera sig på en ny marknad utomlands är inte riskfri. LÄS MER

 5. 5. Destination Japan : En studie av svenska företag med etablerade dotterbolag på den japanska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ugbaad Mohamud Harbi; Malin Vesterlund Olsson; [2017]
  Nyckelord :Etableringsstrategier; Entry modes; FDI; Internationalisering; Japan; Japanska företag; Japansk kultur; Kulturella utmaningar; Svenska företag; Svensk kultur;

  Sammanfattning : Japan är världens tredje största ekonomi och skulle därav kunna anses vara en attraktiv marknad för svenska företag. Även om Japan anses vara en attraktiv marknad för svenska företag, återstår fortfarande faktum att länderna skiljer sig åt gällande kultur, värderingar och seder vilket kan medföra svårigheter för svenska företag när de försöker etablera sig på den japanska marknaden. LÄS MER