Sökning: "internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet internationalisering.

 1. 1. Internationalisering i den svenska förskolan : En studie om förskollärares syn på Läroplan för förskolans mål om internationalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Al-Rufeye; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; Internationalisation; Monoculture; Multicultural mission; Preschool teachers; Interkultur; Internationalisering; Monokultur; Mångkulturellt uppdrag; Pedagoger i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra förskollärares upfattning om Läroplan för förskolans (Skolverket, 2018) mål om internationalisering genom de diskurser som framträder utifrån deras texter. Syftet är vidare att genom deras texter och språkbruk analysera deras uppfattningar om hur de arbetar för att uppnå detta mål. LÄS MER

 2. 2. Kulturella aspekter och anpassning- : Huruvida ett amerikanskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Kondisz; Anja Klintefors; [2022]
  Nyckelord :Företagsekonomi; nationskultur; organisationskultur; Hofstede; internationalisering; ursprungsland; värdland;

  Sammanfattning : Kulturella skillnader mellan länder framhålls som en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när det gäller att bedriva verksamhet internationellt. Dess relevans medför ofta att det finns ett behov av att anpassa verksamheten efter de kulturella skillnader som råder i värdlandet snarare än att standardisera den i enlighet med ursprungslandet. LÄS MER

 3. 3. Internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tilda Forslin; Samuel Trennelius; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka möjliga internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag och utforma ett underlag till vidare forskning på området. Uppsatsen uppmuntrar vidare en studie baserad på små och medelstora svenska företag som har etablerat sig i Österrike eftersom dessa utgör en stor andel av samtliga verksamheter i Sverige och även EU, och de svenska företagen har ökat sin internationalisering på senare tid. LÄS MER

 4. 4. Nätverket – luften under vingarna för svenska SMF på tillväxtmarknader i Afrika? : En kvalitativ fallstudie av ett techbolags internationalisering till Malawi och Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Siri Jakobsson; Mikaela Viklander; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; nätverk; SMF; entreprenören; inkubator; tillväxtmarknader i Afrika;

  Sammanfattning : Forskning på internationalisering av företag ur ett nätverksperspektiv är förhållandevis utbredd. Däremot har forskningsstudier gällande små- och medelstora företags (SMF:s) etablering på tillväxtmarknader i Afrika varit tämligen begränsad. LÄS MER

 5. 5. Att expandera till nya marknader : En studie om högteknologiska SME:s inträdesstrategier för att lyckas internationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Persson; Filip Greus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Internationalisering; högteknologiska SME:s; inträdesstrategi; internationaliseringsprocessen; kontextspecifika resurser; partnerskap;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska högteknologiska små och medelstora företag (SME:s) arbetar med internationalisering och syftet med studien är att besvara följande forskningsfråga: Hur arbetar svenska högteknologiska SME:s för att nå nya geografiska marknader och framgångsrikt göra inträde på dessa? Valet av inträdesstrategi kan vara avgörande för SME:s som behöver internationalisera sin verksamhet för att växa och valet av strategi för att nå nya geografiska marknader kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den nya marknaden. Studien fokuserar på svenska högteknologiska SME:s, hur deras internationaliseringsstrategier sett ut samt utvärderingen av dessa. LÄS MER