Fritidsengelskan och skolan. En studie om lärares uppfattningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Kerstin Löfman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur medvetna ett antal grundskollärare är om elevers lärande av engelska på fritiden. I studien undersöks om lärarna märker av detta och i sådana fall om eller hur de reflekterar kring de språkkunskaper som eleverna har med sig in i klassrummet samt ifall de märkt av någon skillnad mellan pojkar och flickor rörande fritidsengelskan. Vidare är studiens syfte att undersöka hur lärarna ser på fritidsengelskan i relation till skolans undervisning och lärandet av språket i den formella miljön. Frågeställningarna som studien behandlar är "I vilken utsträckning och på vilket sätt reflekterar lärare kring elevers lärande av engelska på fritiden?", "Uppfattar lärarna någon skillnad mellan pojkar och flickor gällande lärandet av språket på fritiden? Om så är fallet, vilken skillnad?" samt "Hur tar lärarna i skolans undervisning tillvara elevernas intresse för fritidsengelska och de språkkunskaper eleverna tillägnat sig genom den?". Studien, som är kvalitativ, genomfördes genom intervjuer med sex engelsklärare som undervisar i olika åldrar mellan årskurs 2 - 6. Materialet från dessa intervjuer analyserades sedan och delades in tematiskt. Resultatet av studien visar att lärarna i hög grad är medvetna om sina elevers fritidsengelska och reflekterar över det på olika sätt samt att lärarna har uppmärksammat en skillnad mellan könen gällande engelskan från fritiden. Vidare visar resultatet på att lärarna försöker behandla och lyfta de förkunskaper som eleverna har med sig men att det inte görs någon inriktad anpassning av undervisningen till fritidsengelskan. Elevernas intresse och kunskaper från den extramurala engelskan tas därför tillvaras på i relativt liten utsträckning i klassrummet. Nyckelord: Fritidsengelska, extramural engelska, input, engelsklärare, implicit lärande, mediala fritidsaktiviteter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)