Hinnsvepning : Barnmorskors erfarenhet och attityd

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. Metoden är omstridd och dess effekt ifrågasatt. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av och attityd till hinnsvepning. Metod: Enskilda halvstrukturerade intervjuer med tolv barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården i södra Sverige genomfördes. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att barnmorskor saknar utbildning i hinnsvepning och att majoriteten lärt sig utföra detta genom sina kollegor den dag de ställts inför uppgiften. Det saknas tydliga riktlinjer vilket kan innebära att hinnsvepning utförs på olika indikationer, vid olika tidpunkter i graviditeten och med olika tillvägagångssätt. Attityden till hinnsvepning varierar mellan barnmorskor, där en del tror på metoden och andra är mer skeptiska till dess effekt. Slutsats: Utbildning och tydliga riktlinjer saknas. Kvinnans önskan om och tilltro till hinnsvepning ligger ofta till grund för interventionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)