Sökning: "Elin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Elin Karlsson.

 1. 1. Distansarbetets Påverkan på Arbetstagarens Mående : Baserat på sex anställdas upplevelser av att distansarbeta hemifrån till följd av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Karlsson Mångs; Evelina Petterson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Elevinflytande är väl när det flyter på?" : Ett utvecklingsinriktat arbete om att synliggöra elevinflytandet i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Karlsson; Rebecca Pontán; [2021]
  Nyckelord :Participation; after-school centre; visable learning; multimodality; Elevinflytande; Inflytande; Fritidshem; Delaktighet; Synliggöra; Multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet var att synliggöra elevinflytandet i fritidshemsverksamheten. Arbetet utgick från aktionsforskning som metod och presenterades via en utvecklingsmodell genom följande steg; nulägesanalys, kartläggning av tidigare forskning, planering och genomförande av aktionen samt kvalitativa intervjuer med elever före och efter aktionens genomförande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Karlsson; Fatima Eliassi; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterska; Akutmottagning; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningar råder en hög patientomsättning samt en snabb arbetstakt, vilket påverkar arbetssituationen för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor på akutmottagningar drabbas i högre grad av utmattning jämfört med sjuksköterskor på andra vårdavdelningar och mottagningar, vilket är på grund av den höga arbetsbelastningen. LÄS MER

 4. 4. Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hilda Karlsson; Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Strategic management; strategic planning; strategic entrepreneurship; business planning; business process re-engineering; economic crises; implementation; innovation; leadership; crisis communication; corporate strategy; risk management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska folk tro? Att jag är gift med en rösträttskvinna?" : En kvalitativ innehållsanalys av TV-serien Fröken Frimans krig

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fröken Frimans krig; populärkultur; den kvinnliga rösträttsrörelsen; representation; fiktion; genus;

  Sammanfattning : The TV series Fröken Frimans Krig is about the struggle for women's voting rights in Sweden during the beginning of the 20th century. The purpose of this study is to examine, through a content analysis, which pros and cons are shown in the TV series. LÄS MER