Möjligheter och hinder att lyckas med hälsofrämjande arbete : Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Hälsofrämjande arbete är en central del i sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete, och ska bedrivas i primärvården enligt svensk lag. Detta är en viktig åtgärd för att minska förekomsten av och dödsfallen bland icke-smittsamma sjukdomar, som idag står för ca 70% av dödsfallen i världen. Genom att studera sjuksköterskors beskrivning av möjligheter och hinder med hälsofrämjande arbete kan förståelsen öka för arbetet.  Syfte: Undersöka hur sjuksköterskor beskriver möjligheter och hinder för att lyckas med hälsofrämjande arbete i primärvården. Metod: En allmän litteraturöversikt med 15 kvalitativa studier genomfördes. Databaserna som användes var PubMed och Cinahl. Dataanalysen var en induktiv integrerad innehållsanalys.  Resultat: I resultatet framkom att det finns flera faktorer som påverkar möjligheten att lyckas med hälsofrämjande arbete. Fyra kategorier bildades; Faktorer hos sjuksköterskan, faktorer hos patienten, faktorer i patientmötet och faktorer i organisationen. Hos sjuksköterskan belystes kunskap och erfarenhet tillsammans med ett holistiskt och personcentrerat förhållningssätt som faktorer som underlättar hälsofrämjande arbete. Hos patienten var dennes egna motivation den viktigaste faktorn för att lyckas, men patientens kunskap och socioekonomi kunde inverka både positivt och negativt. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten var grunden i patientmötet. Organisationens prioriteringar och attityder kring hälsofrämjande arbete var en viktig faktor för att lyckas.  Slutsats: För att lyckas med hälsofrämjande arbete behöver flera faktorer samverka. Genom att minska hindren och öka möjligheterna kan bättre och mer långsiktiga resultat för patienten uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)