Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. Syftet med den kvantitativa delen har varit att i siffror och diagram kunna se på hur mycket det skrivits om de två könen inom Champions League och ta fram skillnader mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet. Den kvalitativa delen har i stället använts för att besvara frågor kring hur det skrivs om manliga kontra kvinnliga spelare i Champions League. Intervjudelen har haft som syfte att få två aktiva journalister att ge sin syn på de frågor vi ställt och bidra med andra perspektiv. Vårt teoretiska ramverk är uppbyggt på teorier som gestaltningsteorin, genusteorin, bildanalys och kommersialiseringsteorin. De fyra teorier har vi valt ut för att på bästa sätt kunna besvara våra frågor på ett djupgående sätt. Resultatet i den kvantitativa delen var att det både skrivs mer av och om män än vad det skrivs av eller om kvinnor. Vi kunde se en ökning under säsongen 2020/21 jämfört med säsongen 2015/16 i antalet artiklar om damfotboll. Däremot kunde vi också se att det både i Dagens Nyheter och Aftonbladet skrevs fler artiklar av kvinnor säsongen 2015/16 än vad det gjordes 2020/21. I vår kvalitativa del blev resultatet att det inte skiljer sig speciellt mycket i hur det skrivs om kvinnliga fotbollsspelare jämfört med manliga, men att typen av artiklar skiljer sig. Intervjuerna förstärker de resultat vi i vår studie fått fram där båda intervjupersonerna nämner att det under deras tid som journalister skett en förbättring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)