Pedagogiska metoder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syftet med denna undersökningen är att ta reda på vilka allmänna pedagogiska metoder förskollärarna använder som kan påverka och möjliggöra för flerspråkiga barn att utveckla sitt andraspråk (svenska) på förskolan. Vi kommer även att lyfta specifikt förskollärares beskrivningar om hur de upplever att högläsningen blir stimulerande och effektivt för flerspråkiga barn samtidigt vill vi ta reda på vilka attityder och förhållningsätt pedagoger har till flerspråkighet. I det valda kunskapsområdet (flerspråkighet) sker undersökningen med hjälp av en kvalitativ metod, där sex förskollärare i två olika förskolor ska intervjuas. Urvalet är pedagoger som har förskollärarutbildning. Förskolorna ligger i Västra Götaland. I undersökningen hade samtliga förskollärare gemensamma åsikter och tankar kring hur förskollärare bör arbeta med flerspråkiga barn för att gynna deras språkutveckling. Resultatet visade att många av förskollärarna känner till de metoder och material som finns. Metoderna används beroende på vad för kunskaper och förhållningssätt förskollärarna har. Studien visar också att högläsningen är en betydelsefull och vanlig arbetsmetod i förskolan som förskollärarna använder. Studien visar även att förskollärarna alltid utgår utifrån barnets behov, inte utifrån om de är flerspråkiga eller ej. De anpassar högläsningen efter barnet nivå i sin språkutveckling. En annan viktig faktor som förekom i resultatet är att förskollärarna har en öppen attityd och ett professionellt förhållningssätt gentemot barnets alla språk. Samtidigt förklarar förskollärarna vidare i studien att de behöver utbildning och uppdatering i ämnet för att de ska kunna nå läroplanens mål

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)