En kartläggning och beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner för barn och unga vid förvärvad hjärnskada.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada (FHS) ser olika ut, men innebär ofta en komplex sammansättning av symtom som kräver omfattande, individanpassad, rehabilitering. En brist på interventionsforskning och evidensbaserad kunskap kan ses inom arbetsterapi för barn och unga med FHS. Syfte: Att kartlägga och beskriva arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt för barn och unga med FHS. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Sökningar i databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO, samt sekundärsökningar, resulterade i 13 artiklar av kvantitativ och mixad metod. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes. Resultat: Resultatet visar att tio av tretton artiklar beskriver funktionsinriktade interventioner med mål att förbättra kroppsfunktion, medan träning i aktivitet enbart beskrivs i tre artiklar. I studier där deltagarna väljer egna aktiviteter och mål sågs en signifikant förbättring i aktivitetsutförande. Slutsats: FHS hos barn och unga kräver omfattande, skräddarsydd rehabilitering som påbörjas i rätt tid. Interventionernas fokus bör lyftas från funktionsträning till träning i meningsfulla aktiviteter. En högre grad klientcentrering bör även eftersträvas, vilken kan uppnås genom att involvera klienten och närstående i hela terapiprocessen. Forskning om arbetsterapeutiska interventioner för barn och unga med FHS är begränsad och fler studier behövs för att säkerställa att evidensbaserade arbetsterapeutiska interventioner används inom hjärnskaderehabilitering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)