Att vara ung i covid-19-pandemins Sverige : Ungdomars livssituation och upplevelser av att leva under covid-19-pandemin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

Sammanfattning: Bakgrund Covid-19-pandemin påverkar individer både genom sjukdomsförekomst och insatta restriktioner. Internationell forskning visar att ungdomar som lever under restriktioner mår psykiskt dåligt och riskerar att göra det under längre tid. Hur ungdomar i Sverige påverkas är ännu inte klarlagt. Distriktssköterskan ska främja barns hälsa där elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande.  Syfte  Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av att leva under covid-19-pandemin i Sverige och hur deras livssituation påverkas. Metod Aktuell uppsats har sin grund i en genomförd studie från ett forskarsamarbete mellan Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Umeå universitet där ungdomar besvarat en webbaserad enkät med öppna och slutna frågor gällande upplevelsen av att leva i en pandemi. En kvalitativ och kvantitativ metodik användes och datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys och deskriptiv statistik. Ett bekvämlighetsurval användes med inklusionskriterie utifrån ålder mellan 15-19 år. Totalt deltog 713 ungdomar.  Resultat Bland ungdomarna uppgav 19 procent att de upplevt sig socialt isolerade. Ungdomarna beskrev känslor som att känna oro, att känna saknad, sorg och längtan samt att vara här och nu. Många ungdomar uppgav att de kände ensamhet, en känsla av oro för sin situation och att andra ska råka illa ut men de uttryckte också saknad av sin normala tillvaro.   Slutsats  De upplevelser som beskrivits av ungdomarna kan riskera att utveckla en ökad psykisk ohälsa på sikt, och som specialistsjuksköterska möter man dessa ungdomar inom både elevhälsan och primärvården. Därför behövs både en beredskap och resurser för att möta dessa ungdomar och erbjuda det stöd de är i behov av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)