Med examensbeviset i handen – utbildning kontra verklighet : En kvalitativ studie om hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkeslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Sammanfattning: Socionomer rekryteras till ett vidsträckt verksamhetsfält där arbetsuppgifterna ofta präglas av olika utmaningar, etiska dilemman och komplexa beslutsfattningar. Socionomutbildningen är utformad för att balansera generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse, i syfte att rusta blivande socionomer att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer. Denna studie syftar till att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkesliv. Resultatet baseras på fem semistrukturerade intervjuer som bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet samt ett urval av teoretiska perspektiv har även legat till grund för tolkning och analys av studiens resultat. Av resultatet framgår att nyexaminerade socionomer upplever ett visst ”glapp” mellan socionomutbildningen och yrkeslivet, att de konfronterats med såväl förväntade som oförutsedda utmaningar vilka varit svåra att hantera och för många lett till negativa känslor av stress. Trots svårigheterna i yrket menar dock nyexaminerade socionomer att positiva aspekter överväger de negativa, att arbetet känns meningsfullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)