Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med palliativ sedering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ sedering (PS) är en intervention i palliativ vård till patienter med outhärdliga symtom vilka lyckas lindras med behandling som inte påverkar vakenhetsgraden. Med PS sederas patienten med intentionen att minska medvetandet så lite som möjligt, tills att patienten inte lider längre. För sjuksköterskan, som är den person som tillbringar mest tid med patienten och anhöriga, kan denna intervention påverka måendet negativt. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med PS. Metod: En litteraturöversikt tillämpades där flera artiklar relaterade till syftet valdes ut för att sedan granskas, varav åtta stycken var kvalitativa och två stycken var mixed-method. Resultat: Resultatet av studien påvisar att flera sjuksköterskor upplever etisk stress av att arbeta med PS och stressen beror på olika faktorer relaterade till interventionen. Utifrån artiklarnas resultat framkom fyra olika teman om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med PS: etiska svårigheter, relation med patienter och närstående, sjuksköterskans roll samt konflikter i vårdteamet. Slutsats: I samband med PS uppkommer etiska svårigheter som påverkar majoriteten av sjuksköterskor genom psykiska påfrestningar. Genom ökad kunskap inom området, stöd från vårdteam samt handledning kan den negativa upplevelsen av att arbeta med PS reduceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)