Inlärning inom industrin och betydelsen av tyst kunskap för inlärningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Anette Skoglund; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete är utfört på det Kognitionsvetenskapliga programmet, Högskolan i Skövde och behandlar begreppen inlärning och tyst kunskap inom industrin. Kognitionsvetenskap är en tvärvetenskap som grundas på sex delvetenskaper: psykologi, filosofi, lingvistik, antropologi, neurovetenskap och artificiell intelligens (Gardner, 1987). I kognitionsvetenskap studeras hur information och kunskap representeras och bearbetas i naturliga system, speciellt den mänskliga hjärnan och hur detta kan modelleras i datorer och andra artificiella system. Genom att studera kognition fås kunskap om mänskliga förmågor och hur det går att bäst stödja dessa. Förmågorna är bl.a. inlärning, uppmärksamhet, minne och perception (hur människan använder sina fem sinnen: hörsel, smak, syn, lukt och känsel). Det ena syftet med undersökningen i detta examensarbete var att få fram hur en inlärning fungerar bäst när en person ska läras nya arbetsuppgifter inom industrin. Finns det en utbildningsform som hjälper en industriarbetare, i denna undersökning handlade det om montörerna vid Volvo Östra i Skövde, att så snabbt som möjligt komma in i arbetsuppgifterna och den gällande produktionstakten? Det andra syftet var att försöka få fram vilken betydelse tyst kunskap har för inlärningen inom industrin. Spelar tyst kunskap inom ett område någon roll för att lättare lära sig arbetsuppgifter inom samma område? I denna undersökning bestod den tysta kunskapen av motorkunskaper och arbetsuppgifterna av motormontering. De personer som medverkade i undersökningen i detta examensarbete arbetar vid yttre monteringen på Volvo PV Östra fabriken i Skövde. Östra fabriken utvecklar och tillverkar långt över hundra varianter av 4-, 5- och 6-cylindriga bensinmotorer för Volvo S70/V70, C70, S90/V90 och S40/V40. Motorerna transporteras sedan till Volvos fabrik i Göteborg som är basen för Volvos verksamhet. I Göteborg färdigställs hela bilen. Totalt anställda inom hela Volvokoncernen i Skövde är 3.300 personer, av dessa finns ca 1.600 personer på Östra fabriken. Resultatet från undersökningen gällande inlärning inom industrin gav att den ideala utbildningen vore en blandning av teori och praktik som varvades i någon form av grundutbildning på ungefär 1-2 månader. En inlärningsprocess fungerar effektivare för den enskilde industriarbetaren när onödig kognitiv belastning undviks, så att arbetaren slipper stressas av att ha produktionsansvar samtidigt som en inlärningsprocess pågår. När det gäller resultatet från undersökningen om tyst kunskap, gav den att tyst kunskap inte spelar någon roll för att kunna utföra arbetsuppgifterna rent mekaniskt, men att det är roligare att lära sig arbetsuppgifterna, om tidigare bakgrundskunskap inom området finns. Begreppet tyst kunskap är svårtolkat eftersom det är en omedveten kunskap som människor besitter inom olika områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)