”Paid partnership with….” : En kvalitativ studie om hur unga upplever sponsrade inlägg på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: Reklam på sociala medier har länge varit en gråzon och ett flertal profiler har fällts för smygreklam. De unga är de som oftast befinner sig på dessa plattformar och de tycks sakna ett kritiskt förhållningssätt när det gäller konsumtion av information och medier. För att tydliggöra skillnaden mellan åsikt och reklam har därför en ny “markör” som tydligt visar om inlägget på Instagram är sponsrat uppkommit. Denna studie syftar därmed till att undersöka hur de unga upplever de sponsrade inläggen från influencers på Instagram, samt hur de resonerar kring den nya märkningen. Metod och material: S tudien bygger på fyra kvalitativa fokusgruppsintervjuer med respondenter i åldrarna 16-24 från Mittuniversitet och Elias Teoretiska Gymnasium i Sundsvall. Huvudresultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sponsrade inlägg i stora drag som positiv, detta eftersom att denna typ av reklam ses som frivillig och ofta är av intresse för respondenterna. Den nya “markören” på Instagram har gjort det lättare att skilja på redaktionellt innehåll och reklam, vilket ökar trovärdigheten för influencers och företag. Resultatet visar att relationen med influencers varierar, vissa har en vänskaplig relation medan andra ser de som stilikoner. Denna relation påverkas inte drastiskt av de sponsrade inläggen, dock kan för mycket sponsrade inlägg på Instagram leda till att trovärdigheten sjunker. Vidare har de sponsrade innehållet en stor påverkan på respondenternas attityder och handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)