Vad är det för skillnad, egentligen? : En fallstudie om användning av hela verk och utdrag i litteraturundervisning på gymnasienivå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att genomföra utdragsundervisning respektive undervisning med hela verk i litteraturundervisning, på gymnasienivå i Sverige. Syftet med studien är att undersöka lärarnas attityder gentemot användningen av utdrag och hela verk, och hur deras attityder korrelerar med den tidigare forskningen i ämnet. Undersökningen syftar till att besvara frågorna; Hur kan svensklärares attityder till användningen av textutdrag respektive hela verk i litteraturundervisningen beskrivas? och hur korrelerar lärarnas attityder till den litteraturdidaktiska forskningen om utdragsundervisning och undervisning med hela verk? med stöd i fenomenologi. Studien använder sig av en kvalitativ metod och genomför intervjuer med sex legitimerade gymnasielärare. Studien undersöker deras användning av utdrag respektive hela verk i litteraturundervisning samt deras uppfattning om vilka för- och nackdelar som finns med utdrag respektive hela verk. Lärarna uppgav att de använder båda metoder i sin litteraturundervisning, men de särskilde på deras användningsområden i kurserna svenska 1, 2 och 3. Resultatet visar att det finns både fördelar och nackdelar med utdrag respektive hela verk; hela verk anses vara mer lämpligt när eleverna läser för berättelsen och tolkar innehållet eftersom det möjliggör en djupare förståelse medan utdrag är mer lämpligt när man studerar litteraturhistoria eftersom det möjliggör en bredare förståelse av de litterära epokerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)