Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom. Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dess anhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt och psykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatika och strålning. Däremot kan hoppet ofta leva kvar men i olika grader innan det infinner sig på nytt. Syfte: Syftet med denna litteratöversikt var att beskriva massage och beröring som symptomlindring hos patienter som lever med cancer. Metod: Denna uppsats har utformats som en litteraturöversikt bestående av 13 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Datainsamling har gjorts i form av litteratursök i databaserna CINAHL, PubMed samt via manuella sökningar. Resultat: Resultatet presenterades under två huvudkategorier: symtomlindrande effekter med hjälp av massage och beröring och påverkan av livskvalitén med hjälp av massage och beröring. De underliggande kategorierna var: smärta och illamående, respektive ångest, sömn och relationer. Massage, beröring och aromaterapi kunde minska både smärta och illamående även om effekten avtog när behandlingen avslutades. Detsamma gällde ångest. Även sömnkvalitén förbättrades och beröring kunde i vissa fall medföra ett känslomässigt stöd och sågs att relationer kunde fördjupas. Slutsats: Olika typer av beröringsformer är bland de äldsta behandlingsmetoder som finns och har börjat användas allt mer inom hälso- och sjukvården. Massage, beröring och aromaterapi kan ge en god symtomlindrande effekt både fysiskt och psykiskt och öka livskvalitén vid kontinuerlig behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)