Sökning: "Yue Gervind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yue Gervind.

  1. 1. Patienters erfarenheter av vård vid bröstsmärta

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Anna Anderberg; Yue Gervind; [2019]
    Nyckelord :Bröstsmärta; Kommunikation; Livskvalitet; Patienters erfarenheter; Vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är ett av de vanligaste symtomen som leder till att många patienter söker vård och de flesta är oroliga för sitt hjärta eftersom mortaliteten av ischemiska hjärtsjukdomar är högt globalt. Symtom av icke kardiell utlöst bröstsmärta leder inte alltid till en ny diagnos eller vidare utredning vilket resulterar i osäkerhet och minskad livskvalitet. LÄS MER