Generation Y:s syn på livsstilar, image och marknadsföringsmeddelanden i sociala medier : En kvantitativ studie med fokus på extremsport

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Sponsring är ett marknadsföringsverktyg som används av företag för att skapa konkurrensfördelar samt för att nå en specifik målgrupp. Vi möts dagligen av sponsring i olika former och vi tar till oss denna typ av marknadsföring beroende på våra intressen och vår livsstil. På senare år har sociala medier exploderat lavinartat och gett företag ytterligare en möjlighet att kommunicera med konsumenterna. Även kända extremsportare finns idag representerade i sociala medier där de kommunicerar med sina fans genom att visa upp sig själva och företag de är sponsrade av. Företag som sponsrar extremsportare aktiva i sociala medier exponeras således i atletens meddelanden samt när den specifika målgrupp som har ett intresse i atleten. Den målgrupp som nås genom att sponsra extremsportare är till stor del generation Y (18 – 35 år) vilka karakteriseras av att de är intresserade av extremsport, stora användare av sociala medier samt drivs av livsstilar och image.

Studiens övergripande syfte är att identifiera de gemensamma nämnarna inom områdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, generation Y och kommunikationsprocesser. Detta med avsikt att belysa dessa befintliga teorier i en modell inom ämneskontexten extremsport. Vidare ska denna studie ge svar på hur de meddelanden/inlägg sponsrade atleter skickar via sociala medier, innehållande olika typer av stimulis, påverkar mottagarna samt mottagarnas reaktioner och återkoppling till den sponsrade atleten och sponsorn. Vi avser även studera betydelsen av överensstämmelse mellan atlet och sponsor i konsumenternas ögon. Studien har en deduktiv ansats eftersom vi utgår från befintlig teori. Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på hemsidan freeride.se för att nå respondenter med intresse i extremsport och som följer extremsportare i sociala medier.

Studiens resultat medför att en kommunikationsmodell har kunnat konstrueras vilken kan appliceras i vår ämneskontext. Vidare visar resultaten att livsstilar och image är viktigt och väcker uppmärksamhet samt att såväl atletens som sponsorns image förbättras när atleten är aktiv i sociala medier. Meddelandetyper där atleten gör reklam för produkter relaterade till atletens sport uppmärksammas i hög grad av generation Y vilket är ett tecken på att överensstämmelsen mellan atleten och sponsorn är viktig. De slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat är att meddelanden från extremsportare på sociala medier som innehåller stimulis i form av bilder, video och text i vilka atleten visar upp sin livsstil, image samt sponsorer väcker uppmärksamhet hos generation Y. Vidare ökar detta även chanserna till att mottagarna reagerar och återkopplar på meddelandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)