Sjöbefälsstudenter och internet : En enkätundersökning om sjöbefälsstudenters syn på internet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: När sjöbefälsstudenter under flertalet perioder befinner sig på fartygsförlagd utbildning innebär det en stor omställning jämfört med livet i land. En tydlig skillnad är möjligheten till kommunikation med nära och kära och då framförallt tillgången till internet. Enligt Internetstiftelsen har 98% av svenskarna tillgång till internet på daglig basis. Den siffran är betydligt lägre när det gäller internettillgång ute på fartyg. Syftet med denna undersökning var att ta reda på och beskriva hur viktig internettillgång ombord är för sjöbefälsstudenter och hur de har upplevt internettillgången under sin tid på praktik. Undersökningens syfte var också att ta reda på vilken hänsyn sjöbefälsstudenter tar till internettillgång vid val av arbetsgivare samt om internettillgång kan bli en avgörande faktor till att sjöbefälsstudenter väljer att avsluta karriären till sjöss. Metoden bestod av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med fasta svarsalternativ och frågor med graderad inställning på skala ett till sex. Urvalet bestod av 97 respondenter från både sjökapten- och sjöingenjörsprogrammet på en sjöbefälsskola. Efter avslutad enkät sammanställdes rådatan i frekvenstabeller och fördelningen av variabeln redovisades slutligen genom stolpdiagram. Resultatet visade att majoriteten av sjöbefälsstudenterna upplevde internettillgången som bristfällig. Detta gällde både kvaliteten på internettillgången samt dess hastighet. Undersökningen visade också att sjöbefälsstudenterna ansåg att internet ombord var mycket viktigt och att det hade en positiv inverkan på den sociala kontakten med hemmet. Internettillgången påverkade också deras mentala hälsa ombord. Resultatet visade dock att majoriteten av sjöbefälsstudenterna inte tar hänsyn till internettillgång vid val av arbetsgivare och att de heller inte ansåg att internet kunde vara en avgörande faktor för att avsluta sin karriär till sjöss.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)