Sågens och musikens betydelse för språkutveckling i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Orbal Sediqi; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka sång och musikens betydelse för barns språkliga och motoriska utveckling på förskola. Vilka metoder används av pedagoger för att stärka och utveckla barns språk i förskolan? Studien genomfördes på två avdelningar på en förskola i Skåne där barn mellan ett och fem år har deltagit. Jag har gjort observationer under musikstunder på en småbarnsavdelning samt på en avdelning med äldre barn. Jag har även intervjuat flera pedagoger och en specialpedagog som deltog i musikstunderna. Resultatet visar att musik kan vara ett bra redskap för att stimulera barns språkutveckling och att språk och musik har en gemensam takt och rytm. Observationerna visar att pedagogerna kan fånga barnens intresse och även inspirera dem när de bjuder på sig själva, dansar, hoppar och sjunger tillsammans. Den gemensamma punkten är då glädje. Genomförandet av studien har även lärt mig betydelsen av förskollärare som förebilder för barnen på förskolan och att när man arbetar med musik är det viktigt att våga bjuda på sig själv och använda olika former av musik, även de man inte är så bra på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)