Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. Den första delen, Sfärer av ljud i landskapet- Innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden, redovisar relevant kunskap om ljud för en landskapsarkitekt att ta till sig. Från hur ljudet fungerar och beter sig i kontakt med olika material, till hur människor påverkas fysiskt och psykiskt av olika former av ljud, och en beskrivande text om ljudlandskapets förändring genom historien. För att ge inspiration, förståelse och exempel på hur landskapsarkitekten själv kan skapa en gestaltning utifrån ljud som utgångspunkt, får läsaren i slutet av uppsatsen läsa om befintliga platser som utgår från ljud. Kunskaperna från den första delen har sedan implementerats i en gestaltning som gjorts utifrån ljudperspektivet, bilaga 1: Rosengårdsstråket, Ett pärlband av ljud- utifrån konceptet Stråkeko. Den fokuserar på Rosengårdsstråket i Malmö där Malmö Stad har arbetat fram ett koncept för att förstärka stråket. Gestaltningsförslaget har utgått från deras grundidé och utvecklats vidare tack vare erfarenheter och kunskaper från den första delen av arbetet, för att bli till ett gestaltningsförslag i bild, text och ljud. Gestaltningen tar ett allomfattande grepp om stråket samtidigt som den fokuserar på tre platser längsmed densamma. Här undersöks hur ljud kan användas för att förstärka platsernas positiva egenskaper eller dölja, flytta fokus och maskera oönskade ljud, antingen genom avskärmning eller genom tillägg av önskade ljud. I diskussionen framhålls vikten av att alla funktioner i en gestaltning måste samspela för att skapa en enhetlig plats. En visuellt vacker plats förlorar lätt sin charm om den överröses av stanken från en soptipp eller mullret från en motorväg. Medan en annan plats kan vara hur audiellt vacker som helst, men om tillgängligheten är eftersatt kan den ändå bli negligerad. Med den här uppsatsen hoppas jag kunna öppna upp inte bara ögonen utan även öronen hos läsaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)