Känslor inför partier och socioekonomisk status hos väljare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vad för känslor som riksdagens partiers propaganda genererar och vad för utbildningsnivå Alliansen och de Rödgrönas väljare har. Studien undersökte vilket block som genererade flest negativa kontra positiva känslor över hur Sverige ser ut idag. Känslorna som användes i undersökningen härstammade från Paul Ekmans teori om grundkänslor men har utvecklats för att passa in i undersökningen. Metoden som användes var en kvantitativ undersökning där en pappersenkät utformades och delades ut. Utfallet blev att 93 enkäter gick att analysera i undersökningen. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vad Alliansen och de Rödgröna framkallade för känslor om hur Sverige ser ut idag. Signifikant skillnad förelåg däremot i att Sverigedemokraterna genererade fler negativa och färre positiva känslor över hur Sverige ser ut idag än de övriga två blocken gjorde. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan Alliansen och de Rödgrönas väljare beträffande utbildningsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)