Metodik för kartläggning och klassificering av erosion och släntstabilitet i vattendrag

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Erosion av vattendrags flodbottnar och intilliggande strandmiljö är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) har erhållit anslag för att kartlägga större vattendrag i Sverige med hänseende på risken för skred i framtiden till följd av klimatförändringar. Ett vattendrags sårbarhet för erosion kan bedömas utifrån ett index där sårbarheten klassificeras med en klass, exempelvis hög eller låg. Syftet med detta projekt är att undersöka vilka metoder det finns att tillgå samt föreslå förbättringar samt upprätta en ny eller förbättrad version av SGI:s metod. Studieområdet är en sträcka på ca 3 km av Säveån med start vid sjön Aspens inlopp där större delen går genom Lerum. Studieområdet delades efter en fältkontroll in i fyra olika delområden och klassificerades med SGI:s metod samt med en modifierad metod. Med SGI:s metodik klassificerades hela studieområdet med klass hög sårbarhet för erosion. Den modifierade metoden åskådliggör sårbarhetsskillnader inom studieområdet genom att bland annat implementera två nya parametrar. Den modifierade metoden för sårbarhetsanalys av vattendrag förändrar sårbarhetsklassbedömningen genom att överlag klassificera studieområdet som måttlig (klass 2) istället för hög (klass 3). Sårbarhetsanalyser påvisar bedömningssvårigheter i objektivitet samt att det finns svårigheter i att klassificera ett vattendrag på en absolut nivå. Vidare är tillgängliga klassificeringsmetoder få och bristfälliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)