Konkursprediktion : En studie där fyra konkursprediktionsmodeller jämförs med avsikt att hitta den träffsäkraste för bygg- och designbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Adrian Khaje; Jimmy Lohilathi; [2017]

Nyckelord: Konkursprediktion;

Sammanfattning: Sammanfattning- Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik, EST Författare: Adrian Khaje, Jimmy Lohilahti  Handledare: Mona Andersson Frågeställning: Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och medelstora företag inom bygg- och designbranschen? Syfte: Att beskriva och förklara vilken av dessa fyra konkursprediktionsmodeller; Altmans (2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) som förutser en konkurs tydligast inom bygg- och designbranschen med hjälp av en kvantitativ ansats. Metod: En deduktiv forskningsansats där datainsamlingen är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från företagens årsredovisningar. Urvalet baseras på företag som ansökte om konkurs mellan åren 2014 till 2016 samt är SME. Slutsats: Skogsviks modell förvarnar om en konkurs generellt tydligast men Altmans modell är att föredra om gråzonen exkluderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)