Don't "just do it" – Hur användandet av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram påverkar sportföretags image

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Följande studie undersöker sportföretags användande av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram. Syftet är att ta reda på hur konsumenter reagerar på olika typer av innehåll samt hur dessa uppfattningar påverkar företagets image. I samband med detta undersöks hur företag kan utnyttja interaktion via Instagram för att kartlägga samt påverka konsumenters uppfattning om innehållet och därmed företagets image. Genom en kvantitativ innehållsanalys har fyra sportföretags innehåll på Instagram kategoriserats och analyserats. För att mäta konsumenters uppfattningar och attityder har fokusgrupper med kompletterande enkäter använts. Slutligen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka interaktionen mellan konsument och företag genom kommentarer och bildtexter. Resultatet visade att användandet av stereotyper var vanligt förekommande bland sportföretagens Instagram-innehåll både vad gäller kvinnor och män. Det identifierades även en stereotyp för träning, där personerna i bild var poserande utan svett och där majoriteten av modellerna var vältränade. Denna stereotyp bör undvikas, då den frångår konsumenternas bild av träning, som utgår från att träning är ansträngande, svettigt och oglamoröst. Användandet av stereotyper såväl som icke-stereotyper visade sig ha sina respektive för- och nackdelar i förhållande till påverkan på företagens image. Den kvinnliga stereotypen, som porträtterar kvinnor leende, passiva och mjuka, bör dock undvikas då den enligt konsumenter inte lämpar sig i träningssammanhang. Den viktigaste faktorn för att som företag stärka sin image oavsett val av porträttering är relaterbarhet. Företag kan utnyttja den interaktion som Instagram möjliggör för att få ökad kontroll över hur konsumenter uppfattar och diskuterar varumärket samt få en ökad förståelse för vilket innehåll som målgruppen identifierar sig med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)