Skolkuratorers arbete med hemmasittande elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Författare: Haitham Ablahad; [2020]

Nyckelord: Hemmasittare; skolkurator;

Sammanfattning: Fenomenet hemmasittare ökar i omfattning och utgör en aktuell problematik för forskning och de som arbetar inom skolans värld.  Skolkuratorer är en yrkesgrupp som arbetar aktivt med elever som är hemmasittare. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för skolkuratorers arbete med hemmasittande högstadieelever. För att undersöka detta har författaren genomfört semi-strukturerade intervjuer med fyra skolkuratorer i en medelstor stad i Sverige. Studiens resultat baseras på en tematisk analys och behandlades följande två teman och tillhörande underteman: Elev-fokuserat arbetssätt och Varierande arbetsroller. Resultatet av den tematiska analysen visar att de intervjuande skolkuratorerna arbetar i nära kontakt med hemmasittande elever samtidigt som de förhåller sig till de krav och normer som skolan har och för att förstå detta analyseras resultatet med hjälp av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)