Trycksår hos personer med ryggmärgsskada - Sjuksköterskans profylaktiska och kurativa omvårdnadsåtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 300 personer drabbas årligen av ryggmärgsskador i Sverige.Ryggmärgsskador kan leda till flera olika konsekvenser däribland motorisk försämring, fysisksvaghet och förlamning. En annan vanlig förekommande konsekvens är trycksår. 95% av desom drabbas av ryggmärgsskador kommer under sin livstid utveckla minst ett trycksår.Förekomsten av trycksår kan leda till en försämrad livskvalitet och ett ökat lidande för dendrabbade. Syfte: Syftet med detta arbete var att jämföra sjuksköterskans omvårdnadsåtgärderför att förebygga uppkomsten och förvärringen av trycksår hos patienter med förvärvadryggmärgsskada. Metod: Arbetet var utformat som en litteraturöversikt. Databaserna PubMedoch CINAHL användes för att finna artiklar med kvalitativ likaså kvantitativ metod. Flertaletartiklar analyserades för att sedan leda fram till att totalt 13 artiklar inkluderas i dennaliteraturstudie. Resultat: I resultatet formades fyra teman: I sängen, I rullstolen,Sårbehandling samt Pedagogiska insatser och utförande av egenvård. Dessa teman visarolika typer av omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan ta till för att motverka uppkomstenav trycksår men också förhindra förvärringen av dessa. Resultatet speglar flera olika typer avomvårdnadsåtgärder. I de avlastningshjälpmedel som undersöks sågs det att de som gav lägsttryck mot personen var de som klassades som bäst däribland luftkuddar till rullstol samt enlufttrycksväxlande madrass. Även andra hjälpmedel undersöktes med goda resultat däribland elektrisk stimulering och tiltning av rullstol. Under temat sårbehandling så sågs det att både medicinsk honung och behandling med undertryck var effektiva när det gällde läkningen av trycksår, däremot fungerar dessa bäst under olika förutsättningar. Under det sista temat, pedagogiska insatser och utförande av egenvård, sågs det att en kontinuerlig rutin börimplementeras för att gynna en större förståelse och kunskap kring egenvård. Slutsats: Det är av stor vikt att rätt omvårdnadsåtgärder identifieras för att på så sätt kunna undvika trycksår och minska lidandet hos personer med ryggmärgsskada.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)