Sökning: "Simon Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Simon Lundberg.

 1. 1. Sustainable Implementation of Photovoltaic Technologies in Mauritius : A study on the energy system in Mauritius and the effect of solar power generation on frequency stability

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Isabel Bang Jensen; Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Isolated energy system; photovoltaic technologies; frequency stability; system inertia; grid readiness; renewable energy; sustainable energy mix; Mauritius; PV shutdown; N-1 security; Isolerad energisystem; solceller; frekvensstabilitet; svängmassa; förnybar energi; hållbar energimix; Mauritius; produktionsbortfall; N-1 säkerhet;

  Sammanfattning : Mauritius is an isolated island with ambitious targets for renewable energy generation and plans to invest in more solar power. The aim of this study is to assess how the implementation of photovoltaic technologies might affect the frequency stability in Mauritius and thus assess whether solar power can help the country obtain their targets for green energy generation. LÄS MER

 2. 2. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på laborationernas lärandesyfte i gymnasiefysik

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :kön; natur- och teknikprogrammet; elevers upplevelse; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : I ämnesplanen för gymnasiet står det att det ska finnas experimentellt arbete i fysikundervisningen. Frågan är vad de bidrar till. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera utan ord : Specialistsjuksköterskors strategier för att omhänderta postoperativa patienter med annat språk än svenska eller engelska

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Gullstén; Simon Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; Postoperativ avdelning; specialistsjuksköterska; strategier; språkbarriärer; kommunikation; Critical Incident Technique;

  Sammanfattning : Introduktion: En patient som genomgår en operation har många behov. De vaknar upp i en ny främmande miljö där sjuksköterskan ansvarar för att säkerställa patientens mående. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med människor med olika bakgrund och språk. LÄS MER

 5. 5. Architecture as Image

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Simon Lundberg; [2019]
  Nyckelord : drawing ; representation ; collage ; postmodernism ;

  Sammanfattning : My investigation have been done in the field of architectural representation. The aim of this project was explore architectural imagery beyond the instrumental use of representation. With the intent to pursue the autonomy of image, but also the dependency of architecture of spectators and interpretations, myths and images. LÄS MER