Patienters uppfattningar av vårdande - ur ett genusperspektiv : En litteraturöversikt om genus i vårdande

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vårdande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör därför vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en personcentrerad utgångspunkt.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters uppfattningar av vårdande – ur ett genusperspektiv.

Metod: Detta arbete har genomförts som en litteraturöversikt och har baserats på 14 stycken vetenskapliga artiklar som har analyserats med en kvalitativ designmetod. Arbetet är förankrat med utgångspunkt i Katie Erikssons teori om vårdande.

Resultat: Resultatet utgörs av tre teman; (a) Kvinnor och mäns förväntningar samt önskemål för vårdande, (b) När förväntningar och önskemål ej tillgodoses samt (c) När förväntningar och önskemål tillgodoses. Olikheter mellan könen gällande uppfattningar av vårdande framkom främst vid missnöje. Både kvinnor och män har preferenser för att bli vårdade av kvinnliga sjuksköterskor men hyste olika preferenser för delaktighet och omgivning. Kvinnors uppfattningar av vårdande vid missnöje var främst gällande bemötande, attityder och respekt från sjuksköterskor medan männens uppfattningar i större utsträckning gällde organisation och struktur. 

Diskussion: Är sjuksköterska som yrke feminiserat? Förväntas kvinnor vara mer delaktiga i sitt eget vårdande på grund av könsroller och stereotyper i samhället? Vad beror olikheterna i uppfattningar av vårdandet på – blir kvinnor och män bemötta olika och hur kommer det sig att män inte riktar samma mängd kritik mot vårdandet som kvinnor? Kan det bero på normen om maskulinitet som icke sårbar?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)