Möjligheter och hinder för ensamkommande flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om unga ensamkommande flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som skapar möjligheter och hinder för ensamkommande unga flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med individer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar från Afghanistan när det var minderåriga. Intervjun innefattar frågor som berör hela deras resa, från deras första tid i Sverige till där de befinner sig idag. Utifrån intervjuunderlaget har vi vidare analyserat vilka faktorer som har både skapat möjlighet och hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden. Utgångspunkten i vår analys har varit Bourdieus kapitalformer som innefattar socialt, kulturellt, ekonomiskt samt symboliskt kapital (Bourdieu,1986). Studiens resultat visar att det är flera faktorer som spelar in och har varit avgörande för deras resa in på arbetsmarknaden. Det gemensamma temat vi ser är att inträdet på arbetsmarknaden gynnas till stor del av ens sociala nätverk samt att man samlat på sig kulturellt kapital. Vidare omvandlas dessa faktorer till ekonomiska förutsättningar som i slutändan ger individerna en form av symboliskt kapital. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)