Tillväxt, korruption och naturtillgångar : En empirisk undersökning om sambandet mellan ekonomisk tillväxt, korruption och naturtillgångar i Subsahariska Afrika

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Milad Fallah; Erik Byström; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vad som skapar och påverkar ekonomisk tillväxt har alltid varit en central fråga inom nationalekonomin och ett område som gett upphov till många skilda teorier och modeller. Tidigare forskning av bland annat Sachs & Warner (1995) och Gylfason (2001) visar att länder som har rikligt med naturresurser i allmänhet har sämre ekonomisk tillväxt. Förklaringarna som ges är att dessa länder ofta har svagare samhällsinstitutioner och lider av hög korruption. Denna studie har därför undersökt sambandet mellan ekonomisk tillväxt, korruption och naturtillgångar för att utreda hur dessa variabler påverkar varandra.

Resultaten visar att korruption har en signifikant negativ effekt på ekonomisk tillväxt vilket är i linje med tidigare studier (Poirson, 1998; Rama, 1993). Naturtillgångar effekt fastslås som signifikant positivt. Detta ses som motresultat till den forskning som hävdar att Subsahariska Afrika lider av "resursförbannelse" (Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995) och resultaten är därmed mer i linje med det van der Ploeg (2011) menar, nämligen att naturresursers samband med ekonomisk tillväxt är mer komplicerat än vad man tidigare hävdat och till stor del beror på den institutionella kvalité som råder i ett land. Interaktionseffekten mellan korruption och naturtillgångar undersöktes också och visade vara signifikant positiv på 5-procentsnivån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)