”Typ hon ba fattaru liksom?” : En kvantitativ studie om gymnasielärares attityder till ungdomsspråk i elevernas självproducerade texter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att dels undersöka attityderna hos gymnasielärare på tre gymnasieskolor i Stockholm beträffande förekomsten av ungdomsspråk i elevernas självproducerade texter inom svenskämnet, med fokus på diskurspartiklar och slang, dels att undersöka lärarnas syn på vikten av att skriva formellt i skolans texter. Denna studie är huvudsakligen kvantitativ och genomfördes genom ett digitalt frågeformulär för att nå fler respondenter på distans. De skolor som användes i denna studie valdes utifrån bekvämlighet. Studiens resultat avslöjade att majoriteten av de tillfrågade lärarna påpekar att det är mycket viktigt att eleverna skriver formellt i skolans texter. Resultatet visade även att lärarna hade mestadels negativa attityder gentemot ungdomsspråk som förekommer i elevers skrivna texter, samt att majoriteten av lärarna nämner att förekomsten av ungdomsspråk i elevers skrivna texter kan påverka bedömning av textens kvalitet, eftersom ungdomsspråket i texten bland annat bidrar till att texten tappar sitt syfte. Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att de tillfrågade lärarna föredrar språkriktighet i elevers självproducerade texter, oavsett vilken typ av text de skriver. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)