Möten med anhöriga i samband med döden : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskornas erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Behoven hos anhöriga tillgodoses genom ömsesidig relation där kommunikation anses vara en väsentlig del. Anhöriga beskriver att om sjuksköterskor visar respekt, en förmåga att samtala och lyhördhet bidrar det till upplevelser av stöd. Dock beskriver anhöriga frånvarande sjuksköterskor, bristande stöd och kommunikation, vilket bidrar till oönskade känslor som påverkar bearbetningen av sorgen. Syfte: Att skapa en översikt av sjuksköterskornas erfarenheter av möten med anhöriga i samband med döden. Metod: Allmän litteraturöversikt där ansatsen i artiklarna som valdes till resultatet var nio kvalitativa, två kvantitativa samt en mixed method. Resultat: I resultatet identifierades fyra teman: betydelsen av kompetens, betydelsen av stöd, betydelsen av relationer samt vårdmiljöns påverkan. Sjuksköterskorna upplevde variationer av känslor vid möten av anhöriga i samband med döden. Att visa respekt och lyhördhet ansågs betydelsefullt, vilket medförde att anhörigas behov tillgodosågs. Sjuksköterskornas erfarenheter visade att faktorer som tidsbrist och stress var ogynnsamt för mötet, vilket resulterade i känslor som otillräcklighet. Slutsats: Det uppges betydelsefullt att visa förståelse och lyhördhet. Variationer av upplevelser ses där sjuksköterskornas kompetens inger trygghet hos anhöriga, dock upplevs bristande kompetens hos sjuksköterskorna där hinder försvårar mötet med anhöriga i samband med döden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)