Närståendes upplevelser av stöd när palliativ vård bedrivs i hemmet : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: En allt större del av den palliativa vården bedrivs i hemmet vilket innebär att närstående tilldelas en mer ansvarsfull roll och har i och med det ett ökat behov av stöd. Stödet till närstående syftar till att vara förberedande, förebygga ohälsa och främja livskvalitet. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva närståendes upplevelse av stöd när palliativ vård bedrivs i hemmet. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats utfördes. Studier med kvalitativ design inkluderades. Artikelsökningar gjordes i tre databaser och resulterade i 14 artiklar som bedömdes relevanta för syftet. De inkluderade artiklarna bearbetades med hjälp av tematisk analys. Resultat: Resultatet beskrivs i tre teman; Emotionellt stöd, informativt stöd och personalens förhållningssätt. Resultatet relateras till Andersheds teori om delaktighet i ljuset- delaktighet i mörkret och det framkom perspektiv som kan härledas till både delaktighet i ljuset och mörkret. Slutsats: Ett varierat stödbehov hos närstående som även är föränderligt över tid samt individuella förutsättningar att tillgodogöra sig stödet är något som vårdpersonalen behöver beakta i mötet med närstående och medför att stödet behöver individanpassas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)