ESG ett verktyg för Venture Capital-bolag : ESG:s betydelse som värdedrivareinom de olika investeringsfaser

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Riskkapital är en betydande finansieringsmetod för unga företag. Riskkapital tillhandahålls av Venture Capital-bolag som har en betydande inverkan på det investerade företaget. Venture Capital-bolagens fokus under den period som de är investerade i portföljbolagen ligger på tillförsel av värde och övervakning. Trycket för företag att arbeta mer med hållbarhetsfrågor har ökat. Vilket öppnar frågan om hur de kan använda ESG för att öka värdet i sina portföljbolag. Mål: Syftet med denna studie är att ge förståelse för hur svenska Venture Capital-bolag arbetar med ESG som ett verktyg längs alla investeringsfaser för att kunna tillföra värde till sina portföljbolag. Metod: För att besvara frågeställningen samt uppnå syftet av studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Det har genomförts sex intervjuer där fem av respondenterna arbetade på ett Venture Capital-bolag och en respondent arbetade på en intresseorganisation. Resultaten av intervjuerna jämfördes med tidigare separerade resultat till ämnena ESG och Venture Capital. Slutsats: Betydelsen av ESG i portföljföretag kan variera på grund av bristande standard inom branschen. Några monetära värdeökningar har inte kunnat fastställas däremot är en del av respondenterna eniga om att ESG bidrar till värdeökning genom mjukavärden. Alla respondenter tror att ESG kommer ha en betydande roll i framtiden för branschen. Vidare har det kunnat observeras att respondenter tror på att ESG bidrar till riskminimering som enligt teorin tillför värde i bolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)