Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent palliativt skede : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor kommer någon gång under sitt yrkesliv möta patienter som är i livets slutskede, vilket innebär ett stort ansvar och en stor händelse. Att främja livskvalitet och lindra lidandet är en viktig del av omvårdnaden men även att vara nära, har en god kommunikation och stödja patienten och närstående är viktiga delar som ligger i sjuksköterskans uppgift. Syftet: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i det sena palliativa skedet. Metod: Studien har en kvalitativ design. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats genomfördes och 12 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i det sena palliativa skedet beskrevs i 5 slutkategorier, att vara närvarande, känna empati och medkänsla, att ha samarbete och få stöd från vårdteamet, att ha en bra och ärlig kommunikation med patient och närstående, att sträva efter kunskap, erfarenhet och färdighet och att förbättra patientens upplevelse genom lugn miljö. Diskussion/slutsats: Denna studie kan bidra till en bättre  vård av patienter i det sena palliativa skedet. Genom att sjuksköterskor får en ökad kunskap samt förståelse för dessa patienter ökar deras möjlighet till att ge en god och individanpassad vård. Detta kan i sin tur bidra till att dessa patienter kan känna sig tryggare, mer respekterade och sedda. Att vårda patienter i livets slutskede är känsligt och komplext och förutsätter att sjuksköterskan har professionella kunskaper för att kunna erbjuda bättre resurser. Den här studien kan ge möjlighet för sjuksköterskor att i framtiden kunna veta hur de kan underlätta sitt arbete inom den palliativa vården och med en holistisk omvårdnad öka upplevelsen av hälsa samt lindra lidande. Detta är ett intressant ämne som kräver en djup förståelse och känslor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)