Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. Studier som sammanställer effekterna av trädgårdsterapi vid rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är dock få och det finns därför ett behov av att undersöka och kartlägga forskningsläget. Syfte: Att kartlägga vad trädgårdsterapi kan bidra med vid rehabilitering för återgång i arbete, med särskilt fokus på personer med psykisk ohälsa. Metod: Studien designades som litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMED, MEDLINE och AMED. Artiklarnas innehåll analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre teman, personliga färdigheter, hälsa och aktivitetsutförande, med två underkategorier vardera. Trädgårdsterapi bidrog till hög grad av återgång till arbete/ökad arbetsförmåga i 6/10 artiklar och en positiv effekt på psykisk hälsa i 10/10 artiklar. Slutsats: Resultatet av litteraturöversikten tyder på att trädgårdsterapi har positiva effekter på social förmåga, personlig utveckling, psykisk hälsa, fysisk hälsa, vardagliga aktiviteter och ökad arbetsförmåga. Forskning om återgång i arbete där trädgårdsterapi används som rehabiliteringsmetod för personer med psykisk ohälsa är begränsad och fler studier behövs för att styrka evidensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)