Utdelning i hybridorganisationer: En kvalitativ studie om motiv och faktorer som påverkar utdelning i kommunalt ägda bostadsaktiebolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Utdelning i hybridorganisationer: En kvalitativ studie om motiv och faktorer som påverkar utdelning i kommunalt ägda bostadsaktiebolag Seminariedatum: 1:a juni 2023 Författare: Tim Sjöö, Filip Juhlin och Linus Borglin Handledare: Mattias Haraldsson Kurs: FEKH69 Frågeställning: Vad finns det för motiv bakom utdelningarna i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Skåne? Om utdelning tas, vilka avvägningar och faktorer påverkar i så fall storleken av utdelning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Skåne? Syfte: Studiens syfte är att med ett delvis explorativt synsätt bidra till en ökad förståelse om motiven bakom utdelning samt vilka faktorer som påverkar storlek på utdelningar i allmännyttiga kommunala aktiebolag. Metod: För att uppnå studiens syfte har vi utgått från en kvalitativ metod. Vidare har vi använt allmänna offentliga handlingar, mer specifikt årsredovisningar, budgetar och ägardirektiv, vilket bidrar till vad som kommuniceras externt. För att få en djupare analys har även semistrukturerade intervjuer genomförts med anställda inom kommunen och allmännyttan. Teoretiskt perspektiv: Studien tar utgångspunkt i agent-principal teorin, Public Choice Teori, Intressentteori, Institutionell teori Slutsats: Resultatet går delvis i linje med den tidigare forskningen men där det måste utvecklas en bit för att passa in i hybridorganisationens kontext. Där vi drar slutsatsen att beslutet kring utdelning är en mycket mer komplex process för hybridorganisationer. Eftersom kommunerna måste arbeta för att tillgodose en god helhet i kommunen samtidigt som de vill bli omvalda. Nyckelord: Utdelning, Värdeöverföring, allmännyttan, kommunala bostadsaktiebolag, kommun, hybridorganisationer, motiv, faktorer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)