Hållbar utveckling av ERP-system

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Enterprice Resource Planning (ERP) är ett område inom IT som har utvecklats enormt de sista åren. Utvecklingen av IT har gjort att förutsättningen för att arbeta med ERP-system har ändrats från att ha varit bunden till att sitta vid sin arbetsplats i företagets lokaler till att i stort sett kunna sitta var som helst i världen och nå all nödvändig information som behövs. ERP-systemen erbjuder stöd för i stort sett alla processer i företaget och kan rätt använt effektivisera verksamheten avsevärt. Det finns dock ett område som fortfarande är relativt underutvecklat; stöd för ett effektivt miljöarbete.Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades redan i slutet på 1980-talet då problemet att jordens resurser är begränsade uppmärksammades. På senare tid har arbete med hållbar utveckling kommit att bli en förutsättning för en organisations överlevnad. Det ställs höga krav på att företag ska rapportera sin påverkan och beskriva det miljöarbete som bedrivs för sina intressenter. Idag är detta arbete uppbyggt på att information hämtas från ett flertal olika system och parter. Det finns möjligheter att använda moduler i ERP-systemet som erbjuder visst stöd för miljöarbete, men medvetenheten om att det faktiskt finns en koppling mellan ERP-system och hållbart arbete är svag.Denna studie baseras på ett kvalitativt forskningsarbete med djupgående och grundliga intervjuer med tre kundföretag samt två större ERP-leverantörer. Den baseras även på en grundlig genomgång av befintlig teori i ämnet. I studien argumenteras för de möjligheter som finns för att kunna utveckla ett effektivt och användbart stöd för hållbarhetsarbete i ERP-system. Studien visar att bristen på standarder kring redovisning av miljöinformation och att företag sällan använder ERP-systemen i sin helhet är ett stort hinder. Även det faktum att större företag arbetar som isolerade öar utan att samarbeta för att kunna utforma krav för hur de vill att ERP-systemet ska stödja miljöarbetet är ett problem i sammanhanget. Studiens resultat visar att stödet för hållbarhetsarbete i ERP-system måste byggas in i systemet för att bli en naturlig del av arbetet. Även automatisering av informationsflödet och anpassningar av redan befintliga branschlösningar är viktiga komponenter för en effektiv utveckling av stöd för hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)