Styrmedel, ekonomi och insamling – hur påverkas avfallsmängderna?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Miljö- och energisystem

Sammanfattning: När avfall kommer på tal, inte bara inom avfallsbranschen, finns idag ett stort fokus på att minska de totala avfallsmängderna och att öka utsorteringen av återvinningsbart material. Trots det ökar de nationella avfallsmängderna. För att göra arbetet med både avfallsminimering och en ökad utsorteringsgrad så verkningsfullt som möjligt, är det viktigt att veta vad som påverkar avfallsmängderna. Syftet med denna studie är att studera vilka faktorer som har påverkat hushållens avfallsmängder över tid utifrån statistik över hushålls avfallsmängder samt avfallets sammansättning. Resultatet kan sedan användas för att optimera arbetet med att utveckla avfallshanteringen. I studien sammanställs hushållens avfallsmängder samt avfallets sammansättning över tid och detta analyseras utifrån olika utvalda faktorers påverkan. Speciellt undersöks utvecklingen av Helsingborgs stads avfallsmängder under perioden 1990–2017 samt de insatser som kommunen gjort för att minska hushållens avfallsmängder och öka dess utsortering. Hushållsavfall definieras i denna studie som • restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper. De studerade faktorerna grupperades som • styrmedel (administrativa, ekonomiska och informativa) • ekonomiska faktorer (konjunktur, hushållens ekonomi och konsumtion samt konsumtionsförändringar) • insamling (insamlingssystem och arbetsmiljö). Resultatet togs fram genom att kvalitativt jämföra alla faktorer samt de insatser som gjorts i Helsingborgs stad, med de totala avfallsmängderna och avfallsmängderna för varje studerad avfallsfraktion. Studien visade på att konjunkturen, insamlingssystem samt administrativa och informativa styrmedel hade starkast korrelation med avfallsmängdernas fluktuationer. Dock visade resultatet på att alla studerade faktorer på något sätt korrelerade med avfallsmängderna. Detta visar på betydelsen av att ha ett systemperspektiv vid analyser av avfallsmängder, men också vid utformning av insatser med syftet att påverka hushållsavfallet. Under arbetets gång konstaterades att det finns ett behov av nationella riktlinjer för att ta fram avfallsstatistik samt riktlinjer som förtydligar hur arbetet med avfallsminimering ska genomföras på kommunal nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)