Sökning: "Distributed leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Distributed leadership.

 1. 1. Förstelärares roll i ett skolutvecklingsperspektiv : Hur har förstelärares roll formats i praktiken?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Höglund; [2017]
  Nyckelord :first teachers; educational leadership; distributed leadership; school improvement; policy enactment; career services for teachers reform; advanced skilled teachers; learning community; professionalism; karriärstegsreform; förstelärare; skolutveckling; professionalism; kollegialt lärande; utvecklingsledare; distribuerat ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur den svenska karriärstegsreformen har kommit att gestalta sig i praktiken vad gäller implementeringen av förstelärare i grundskolan. Hur har förstelärarollen kommit att formas, och vilka faktorer har påverkat hur det har blivit? Den så kallade karriärstegsreformen infördes 2014 genom att statsbidrag infördes för huvudmän för att inrätta ett nytt karriärsteg, försteläraren. LÄS MER

 2. 2. Distribuerat ledarskap inom vård och omsorg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ekwall Rickard; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Distribuerat ledarskap; Organisationsförändring; Vård och omsorg; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskap är viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. LÄS MER

 3. 3. Ska vi inte fatta några beslut idag? : En studie om beslutsprocesser i skolan med rektors roll i fokus

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Kronqvist Håård; [2017]
  Nyckelord :decision processes; school; head teacher; organisational theory; de-cision theory; leadership; distributed leadership; beslutsprocesser; skola; rektor; organisationsteori; beslutsteori; le-darskap; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om rektors och skolans besluts-processer och hur dessa kan förstås ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Fallstudien har använts som forskningsmetod och en F-9 skola ingår i studien. Det empiriska materialet består av mötesobservationer, intervjuer och doku-mentanalys. LÄS MER

 4. 4. Virtual Collaboration – The Paradigm of Modern Work Environment : Cohesion and Challenges in Distributed Teams

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emmy Andersson; [2017]
  Nyckelord :collaboration; distributed teams; virtual teams; virtual leadership; geographic dispersion; work environment; virtual collaboration;

  Sammanfattning : This Master thesis is an exploratory study that had the initial aim to research leadership in distributed teams, but, which ended up changing the focus as a result of unexpected findings. Therefore, the study refocused on collaboration in distributed teams with the purpose to explore the work environment of distributed teams from a collaborative perspective, with the aim of trying to develop an in‐depth understanding of the factors that contribute and challenge the cohesion in these teams. LÄS MER

 5. 5. Att Göra Gårdagens Arbete Till Morgondagens Vinst : Erfarenhetsåterföring För Vinstmaximering Inom Byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niclas Lundborg; Jonathan Nordling; [2017]
  Nyckelord :Experience feedback; Leadership; Communication; Continual improvement; PDSA-cycle; Quality deficiency costs; Construction industry; Erfarenhetsåterföring; Ledarskap; Kommunikation; Kontinuerliga förbättringar; PDSA-cykel; Kvalitetsbristkostnader; Byggindustri;

  Sammanfattning : Byggbranschen är inte lika utvecklad inom förbättringsarbete och standardiserade processer som andra tillverkningsindustrier. Detta ger utrymme till forskning och utveckling inom området. Slöseri inom byggbranschen kan uppgå till 35 % av ett byggprojekts totala produktionskostnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Distributed leadership.

Din email-adress: