Sökning: "Adam Lundquist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Lundquist.

 1. 1. DARK MOUNTAIN’S UNCIVILISED WRITING AND ROBINSON JEFFERS Shedding Light on the Dark Mountain through the Poetry of Robinson Jeffers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Adam Lundquist; [2021-04-21]
  Nyckelord :Uncivilised writing; ; The Dark Mountain Project;

  Sammanfattning : The Dark Mountain Project is a community of writers that seeks to create literature that reflects a poetic vision similar to the inhumanist perspective expressed in Robinson Jeffers’s poetry. The movement’s manifesto lists eight principles of Uncivilisation as a departure point for a style of writing they name Uncivilised writing. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara, hållbar. - En analys av sambandet mellan hållbarhet och prestanda inom hållbara fonder på den svenska fondmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lundquist; Daniel Pettersson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hållbara fonder; socially responsible investing; riskjusterad avkastning; risk; avgift; Morningstar; Svanen; Hållbarhetsprofilen.;

  Sammanfattning : Andelen svenskar som sparar i hållbara fonder har under det senaste decenniet ökat exponentielltoch det är idag en tredjedel av svenska investerare som placerar sina pengar i hållbara alternativ.I samband med en ökad efterfrågan på hållbara fonder har också frågan om hur hållbarhetpåverkar fondens prestanda blivit central. LÄS MER

 3. 3. Fysikundervisning inom årskurserna 1-6 : Hur klasslärare respektive lärare på science center ser på fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Adam Lundquist; [2015]
  Nyckelord :Praktisk fysikundervisning; science center; fysikundervisning utanför klassrummet; undersökande arbetssätt; intervjustudie.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om hur några lärare vid science center respektive klasslärare bedriver fysikundervisning för elever i årskurs 1-6. Studien har ett konstruktivistiskt perspektiv och grundar sig på intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Fysikundervisningen i årskurs F-6 : En systematisk litteraturstudie om hur fysikundervisning kan utföras utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Adam Lundquist; [2014]
  Nyckelord :Fysikundervisning; utomhusfysik; utomhuspedagogik; praktisk fysik;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med denna litteraturstudie var att kartlägga forskning om hur fysikundervisningkan utföras utanför klassrummet och avser undervisningen i årskurs F-6.Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en systematisk litteraturstudie idatabaserna Google Scholar, ERIC, avhandlingar.se, NorDiNa och DiVA. LÄS MER