Sökning: "Agnes Pihl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Pihl.

  1. 1. Empati i förskolan - fyra förskollärare berättar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Agnes Pihl; [2019]
    Nyckelord :Barn; barns utveckling av empati; empati; förskollärare; känslor; värdegrunden;

    Sammanfattning : Studien är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Det forskningsverktyg som använts i studien är personliga semistrukturerade intervjuer. LÄS MER