Sökning: "Alexander Karagiannis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Karagiannis.

  1. 1. Humankapitalets roll och betydelse för investerare i en investeringsprocess : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Karagiannis; Natanael Weitzberg; [2017]
    Nyckelord :Human capital; Asymmetric information; Investors; Entrepreneurs; Personal characteristics; Humankapital; Asymmetrisk information; Investerare; Entreprenörer; Personliga egenskaper;

    Sammanfattning : Bakgrund Investerare som direktinvesterar i företag måste hantera risk som del av beslutsfattandet. Forskning visar att entreprenörerna i sådana företag är en faktor som investerare lägger stor vikt vid i utvärderingen av en potentiell investering. LÄS MER