Sökning: "Alicia Rugner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alicia Rugner.

  1. 1. Hemarbete – ledarskapets nya utmaning. En kvalitativ studie om hur ledarskap påverkas av hemarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frida Jörgensen; Alicia Rugner; [2022-02-16]
    Nyckelord :ledarskap; ledarskapsmetaforer; hemarbete; digitalisering;

    Sammanfattning : Inom en snar framtid kommer hemarbete sannolikt bli ett nytt institutionaliserat arbetssätt. Omställningen från kontor till hemarbete bidrar till många förändringar inom det företagsekonomiska området. Inte minst kommer ledarskap utövas med fysisk distans när chefer och medarbetare arbetar hemifrån. LÄS MER