Sökning: "Ann-Catrin Berglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Catrin Berglund.

  1. 1. Tänk vad mycket på fritids som är matematik : Informellt lärande på fritidshem

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Lotta Berglund; Ann-Catrin Petersson; [2011]
    Nyckelord :Fritidshem; informellt lärande; styrdokument; synliggörande; vardagsmatematik.;

    Sammanfattning :   Syftet med vår undersökning var att uppmärksamma och synliggöra den matematik som barnen lär sig på fritidshemmet. Vi valde att genomföra vår undersökning genom enkäter och intervjuer för att få så väl ett kvantitativt som kvalitativt perspektiv på vår undersökning. LÄS MER