Sökning: "construction and real estate companies"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden construction and real estate companies.

 1. 1. Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Grönvall; Linnea Råbratt; Carl Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Fastigheter; Hyllie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat fastighetsföretags beslut att exploatera i ett nytt geografiskt område som Hyllie. Priset på fastigheter med närhet till havet eller fastigheter i de centrala delarna av stadskärnan är generellt högre än på andra platser. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. Investeringsbeslut i fastighetsutveckling : En studie om vilka faktorer som styr bygg- & fastighetsbolagens investeringsbeslut gällande deras fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Anckar; Marcus Lundström; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsutveckling; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Problem description: The Swedish housing situation is a complex matter. For the last couple of years the construction rate has been high, but the housing shortage continues to be a problem. A lot of people can’t afford the homes that are built. The market has been in favor for real estate developers for a few years now. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetskrav i nyproduktion - På vilket sätt påverkar tillgänglighetskraven nyproduktionen av bostäder?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Ström Lind; Hanna Silfver; Eleonor Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bostäder; Funktionsnedsättning; Tillgänglighetskrav; Nyproduktion; Produktionskostnader; Housing; Disability; Accessibility requirments; Construction; Production Cost;

  Sammanfattning : Sveriges byggregler grundar sig i FN:s konventioner och FN har beslutats att all nyproduktion ska vara tillgänglig för alla. Huruvida tillgänglighetskraven påverkar fastighetsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga. LÄS MER