Sökning: "Ann-Sofie Westerfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Westerfors.

  1. 1. Olika-lika Alla är unika : En studie om flerspråkighet i förskoleklass

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Eva Hofvander; Ann-Sofie Westerfors; [2011]
    Nyckelord :Flerspråkighet; förskoleklass; miljö; mångkulturalitet;

    Sammanfattning : Denna studie har ämnat ta reda på hur pedagoger verksamma i förskoleklassen tänker kring flerspråkighet i förhållande till miljö och språkutvecklande arbetssätt samt hur de tar tillvara på den mångkulturalitet som finns i förskoleklassen. Vidare berör den pedagogernas attityder till ämnet. LÄS MER